FIMA Global Income Builder

Vrijednost udjela na dan

vrijeme ažuriranja:

Naziv fonda: FIMA Invest Global Income Builder
Vrsta: dionički
Početak rada: 19.11.2020.
ISIN: HRHPREUFGIB2D
Depozitar: Hrvatska poštanska banka d.d.
Početna cijena udjela: 100 HRK
Minimalna uplata: prva 1.000 HRK, svaka sljedeća 100 HRK
Benchmark: NRS1 HRK (12M)+ 2%
Ulazna naknada: 0,50%
Naknada za upravljanje: 2,00%
Naknada depozitaru: 0,25%
Naknada za uspješnost: 15%
Izlazna naknada: 1,50%/1,00%/0,50%/nema naknade

Prikazano razdoblje:

Pokazatelji rizika i prinosa –
Prinos: Volatilnost:

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

FIMA Global Income Builder (AIF) namijenjen je ulagateljima na srednji do dugi rok, a sredstva ulaže na tržištima EU, SAD-a, Kanade, Japana, Australije, Južne Koreje, Hong Konga, Singapura, Tajvana i Novog Zelanda i to prvenstveno u dionice srednjih i velikih kompanija i pretežno sa stabilnim dividendnim prinosom te manjim dijelom u obveznice, instrumente tržišta novca, depozite i ostale vrste imovine.

Ukupan broj investitora:
Ukupna imovina pod upravljanjem:

Prije slanja zahtjeva za kupnju udjela, molimo vas da obavezno ispunite i pošaljete nam Pristupnicu. Više informacija o fondu potražite u Prospektu i u Ključnim informacijama za ulagatelje. Kontaktirajte na mail: prodaja@fimainvest.com ili na telelefone:

Ključne informacije za ulagatelje