FIMA SEE Income Builder

Vrijednost udjela na dan 8.4.2021. 105,17569

vrijeme ažuriranja 9.4.2021. u 11:40

FIMA SEE Income Builder je otvoreni dionički alternativni investicijski podfond (AIF) s javnom ponudom čiji investicijski cilj je porast vrijednosti imovine u kunama na srednji do dugi rok ostvarivanjem prihoda od kamatonosne imovine i dividendi i dobiti od razlike u cijeni financijskih instrumenata.

Ulaganje je na tržištima Hrvatske, Slovenije, Rumunjske, Bugarske, Srbije, Grčke i Turske, prvenstveno u dionice srednjih i velikih kompanija tih zemalja, te kompanija koje djeluju ili većinu svojih prihoda ostvaruju u tim zemljama, pretežno sa stabilnim dividendnim prinosom.

Manjim dijelom imovina podfonda ulaže se u obveznice, instrumente tržišta novca, depozite i ostale vrste imovine na tim tržištima.

Prije slanja zahtjeva za kupnju udjela, molimo vas da obavezno ispunite i pošaljete nam Pristupnicu. Više informacija o fondu potražite u Prospektu i u Ključnim informacijama za ulagatelje. Kontaktirajte na mail: prodaja@fimainvest.com ili na telelefone:
  • 01 551 04 21 – Prodaja
  • 091 53  13 606 – Velimir Želimorski
  • 091 39 09 850 – Matija Bešvir
  • 091 95 68 231- Filip Horvat

Mjesečni izvještaj 2/2021

 

Preuzmite dokument u pdf formatu

Mjesečni izvještaj 1/2021

 

Preuzmite dokument u pdf formatu

Mjesečni izvještaj 12/2020

 

Preuzmite dokument u pdf formatu

Mjesečni izvještaj 11/2020

 

Preuzmite dokument u pdf formatu

Pristupnica – fizičke osobe

 

Preuzmite dokument u pdf formatu

Pristupnica – pravne osobe

 

Preuzmite dokument u pdf formatu

Zahtjev za
izdavanje udjela

 

Preuzmite dokument u pdf formatu

Zahtjev za periodično izdavanje udjela

 

Preuzmite dokument u pdf formatu

Zahtjev za
zamjenu udjela

 

Preuzmite dokument u pdf formatu

Zahtjev za
prijenos imovine

 

Preuzmite dokument u pdf formatu

FIMA SEE Income Builder
Ključne informacije za ulagatelje

 

Preuzmite dokument u pdf formatu