Fima SEE Income Builder

        FIMA SEE

Kome je namjenjen fond?

FIMA SEE Income Builder (AIF) namijenjen je ulagateljima na srednji do dugi rok, a sredstva ulaže na tržištima Hrvatske, Slovenije, Rumunjske, Bugarske, Srbije, Grčke i Turske i to prvenstveno u dionice srednjih i velikih kompanija pretežno sa stabilnim dividendnim prinosom te manjim dijelom u obveznice, instrumente tržišta novca, depozite i ostale vrste imovine.  

Naziv fonda: FIMA Invest SEE Income Builder
Vrsta: dionički
Početak rada: 19.11.2020.
ISIN: HRHPREUFSIB7
Depozitar: Hrvatska poštanska banka d.d.
Početna cijena udjela: 100 HRK
Minimalna uplata: prva 1.000 HRK, svaka sljedeća 100 HRK
Benchmark: NRS1 HRK (12M)+ 3%
Ulazna naknada: 0,50%
Naknada za upravljanje: 2,50%
Naknada depozitaru: 0,25%
Naknada za uspješnost: 20%
Izlazna naknada: 2,00%/1,25%/0,50%/nema naknade

Vrijednost udjela na dan

vrijeme ažuriranja:

Pokazatelji rizika i prinosa –
Prinos: Volatilnost:

Ukupna imovina pod upravljanjem na dan 30.06.2021.:

  • RIZIK 5/7

Prikazano razdoblje:

          PRISTUPNICA         

Postanite Ulagatelj

Sve ono najbolje u životu počinje prvim korakom. Ispunite pristupnicu i hrabro zakoračite u svijet investiranja. Naša velika FIMA Invest zajednica jedva čeka da vas upozna.