Društvo FARVE PRO INVEST d.o.o. je dana 10. svibnja 2022. godine provelo pripajanje jednog podfonda krovnog otvorenog alternativnog investicijskog fonda s javnom ponudom FIMA Invest Funds pod nazivom FIMA SEE Income Builder, otvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom, drugom podfondu krovnog otvorenog alternativnog investicijskog fonda s javnom ponudom FIMA Invest Funds pod nazivom FIMA Global Income Builder, otvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom, koji je uslijed provedbe statusne promjene pripajanja promijenio naziv u Blue Income Builder, otvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom.